Regulamin wypożyczalni

 1. Klientem wypożyczalni („Wypożyczającym”) może zostać każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje niniejszy regulamin
 2. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem i zezwoli na spisanie z niego danych osobowych (tj. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu) lub wpłaci kaucję zwrotną ustaloną przez wypożyczalnię, a następnie pokwituje wypożyczenie tegoż sprzętu.
 3. Sprzęt wypożyczyć może klient pełnoletni , który okaże aktualny dowód tożsamości( dowód,paszport) Dane z dowodu zostaną pobrane przez system komputerowy za pomocą skanera. Jeśli klient nie wyraża zgody na okazanie dowodu może wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt ustaloną przez wypożyczalnie.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania wybrać formę zabezpieczenia (spisanie danych osobowych z dokumentu tożsamości lub wpłata kaucji zwrotnej).
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibach wypożyczalni w godzinach pracy każdej z nich .
 6. Oddanie sprzętu wino się odbyć w punkcie w którym sprzęt został wypożyczony Jeśli jednak klient chce zostać na nocną jazdę a punkt w którym klient nabył sprzęt zostaje szybciej zamknięta może do godziny 21 oddać sprzęt do wypożyczalni która jest czynna do 21. (pracownik wypożyczalni nie pozostaje dłużej niż 21:15) oddając sprzęt po 21 należy się liczyć z dodatkową opłatą
 7. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień kończący się o godzinie 21.00.
 8. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić najpóźniej ostatniego dnia, za który wypożyczenie sprzętu jest opłacone do godz. 21.00.
 9. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 10. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Wypożyczający, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do jej zatrzymania.
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są godziny otwarcia danej wypożyczalni. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 13. Wypożyczający sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz kompletność.
 14. Klient wypożyczając sprzęt, potwierdza, że jest on pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 15. Wypożyczający oświadcza, iż będzie użytkował sprzęt tylko na trasach do tego przeznaczonych (dopuszczonych do użytku)
 16. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim go otrzymał.
 17. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz że będzie wykorzystywał go na swoją odpowiedzialność.
 18. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 19. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę, lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 20. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 21. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu, lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego wartości.
 22. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 23. Obiekt jest monitorowany.
 24. Wypożyczalnia nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wypożyczalni.

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKO – SNOWBOARDOWEJ

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Lekcja trwa 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut ). Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły lub we wcześniej ustalonym miejscu.
 3. Przy rezerwacji lekcji pobierany jest zadatek wysokości 50% wartości lekcji. W przypadku rezygnacji z lekcji z przyczyn kursanta, zadatek nie jest zwracany.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów, opłata za pakiet pobierana jest z góry.
 5. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 6. Zajęcia lekcyjne są prowadzone na Naszych wyciągach : Kaja, Śnieżka, Irenka, Kolej linowa Gryglówka, z których regulaminami uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
 7. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji.
 8. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej,   zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 9. W przypadku przerwania zajęć z winy kursanta opłata za zajęcia nie zostaje zwracana.
 10. Promocje i pakiety nie sumują się.
 11. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 12. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 13. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
 14. Szkoła nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia związane z nieodebraniem dziecka po zakończeniu zajęć.
 15. Kursant zobowiązany jest pojawić się w miejscu wcześniej ustalonym minimum. 15 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć. Jego obowiązkiem jest być przygotowanym do szkolenia tj. posiadać dobrany do swojego wieku, wzrostu i poziomu zaawansowania sprawnych technicznie sprzęt narciarski/snowboardowy.
 16. Zgodnie z ustawą z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, dzieci i młodzież do lat 16 mają obowiązek jazdy na nartach oraz snowboardzie w kasku ochronnym.
 17. Szkoła nie opowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują mu żadne roszczenia.
 18. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 19.  Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Kursantom – w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Kursanta  jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi
 20. Przed przystąpieniem do lekcji Kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi Szkoły lub instruktorowi informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 21. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem oraz są zobowiązane do poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o wszelkich przeszkodach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na prowadzenie zajęć ( obowiązek ten dotyczy w szczególności rodziców i opiekunów prawnych za dzieci, które są kursantami).
 22. .Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia zajęć  w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy w jakikolwiek inny sposób zagraża bezpieczeństwu na stoku.
 23. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia zajęć w przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne przeszkody uniemożliwiają ich prowadzenie. 
 24. Kursant zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW i OC  . Szkoła nie odpowiada za kontuzje powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 25. W razie zdarzenia lub wypadku do jakiego doszło w czasie prowadzonej lekcji, każdy Kursant jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu Właściciela szkoły,  pod numerem telefonu _726 763 870 podać okoliczności zdarzenia, wskazać osoby biorące udział w zdarzeniu. W przypadku naruszenia tego obowiązku Szkoła nie odpowiada za zaistniałe zdarzenia.  
 26. W razie wypadku na stoku każdy Kursant winien udzielić poszkodowanym pomocy w miarę swoich umiejętności i wiedzy oraz zawiadomić służby ratunkowe.
 1. W przypadku podania danych osobowych przy zapisie Kursant/ Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych  lub/i danych osobowych dziecka podanych przy zapisie dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć oraz przekazywania tych danych podmiotom wspomagającym obsługę  Szkoły.
 2. Administratorem ww. danych osobowych jest Winsport Kinga Grygiel, ul. Zieleniec 67 , NIP : 883 181 69 32. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w prowadzonych lekcjach. Dane osobowe są przekazywane podmiotom wspomagającym organizację Szkoły oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi hostingu i IT oraz usługi prawne. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy  a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody. Każdemu udostępniającemu swoje dane osobowe  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także skargi do organu nadzorczego.
 1. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Właściciela Szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.akademiagryglowka.pl

Zieleniec, 07 grudnia 2022 r.

 

REGULAMIN MINI ZIMOWISKA
organizowanego przez Win Sport Kinga Grygiel

 1. Organizatorem zimowiska jest Kinga Grygiel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Win Sport Kinga Grygiel, ul. Zieleniec 67, NIP: 883 181 69 32, ( zwana dalej w Regulaminie „Organizator”).
 2. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w zimowisku, która osobiście zapoznała się, oraz której Rodzice i Opiekunowie prawni, osobiście zapoznali się z niniejszym Regulaminem, zapisami i warunkami bezpieczeństwa na zimowisku, warunkami bezpieczeństwa na stokach należących do Organizatora i Gryglówka Sp. z o.o, zapisami regulaminów przewozu pasażerów na wyciągach narciarskich Śnieżka – G2 , oraz Kaja – G3, zapisami Regulaminu przebywania na terenie Stacji Gryglówka ( na stokach ) tj. Kolej linowa Gryglówka G1, wyciągi narciarskie Śnieżka G2, Kaja G3, Irenka G4 znajdujących się na tablicy przy wyciągach i zaakceptowali treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów o których mowa w niniejszym punkcie, oraz w stosunku do której Rodzice lub Opiekunowie prawni podpisali zgodę na udział dziecka w zimowisku (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), zwanym dalej w Regulaminie „Uczestnik”).
 3. Warunkiem bycia Uczestnikiem zimowiska jest ukończenie piątego roku życia przez niego oraz umiejętność jazdy na nartach ( swobodny wjazd lub zjazd za pomocą wyciągu i swobodny zjazd ze stoku narciarskiego).
 4. Zimowisko jest organizowane w pięciu, 5-dniowych turnusach w okresie od 23 stycznia do 24 lutego 2023, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:0 do 15:00.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest uiszczenie całości opłaty zgodnie z cennikiem zimowiska, zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Mini zimowisko dla dzieci – Akademia Sportu Gryglówka (akademiagryglowka.pl) oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i podpisanie przez rodzica lub Opiekuna prawnego zgody (Załącznik nr 1 ) na udział dziecka w zimowisku.
 6. Uczestnictwo w zimowisku ma charakter doszkalający nabyte wcześniej umiejętności jazdy na nartach przez Uczestnika, uczestnictwo w zimowisku nie ma charakteru nauki jazdy na nartach od podstaw. Uczestnictwo w zimowisku nie ma charakteru sportowego , zajęcia są prowadzone w formie zajęć rekreacyjnych.
 7. Każdy Uczestnik zimowiska jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NWW narciarskie w okresie obejmującym trwanie zimowiska. Na żądanie Organizatora Rodzic lub Opiekun prawny ma obowiązek okazania dokumentu ubezpieczenia Uczestnika w dniu rozpoczęcia zimowiska.
 8. Rodzic lub Opiekun prawny ma obowiązek, w momencie zgłaszania Uczestnika na zimowisko i przed rozpoczęciem zimowiska, poinformowania Organizatora o stanie zdrowia Uczestnika ( alergie, niepełnosprawność, choroby, przebyte urazy, dolegliwości) i wszelkich przeciwskazaniach Uczestnika do udziału w zajęciach prowadzonych w trakcie trwania zimowiska. W przypadku braku takiej informacji lub zatajeniu informacji, przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, jeżeli zajdą okoliczności wykluczające Uczestnika z prowadzonych zajęć, po rozpoczęciu zimowiska, opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Organizator ma prawo odmówić Rodzicowi lub Opiekunowi prawnemu udziału Uczestnika w zimowisku, jeżeli jego stan zdrowia lub inne przeciwskazania mogły by w jakikolwiek sposób wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort samego Uczestnika lub innych Uczestników zimowiska lub osób prowadzących zimowisko.
 10. W szczególnych przypadkach ( ze względu na szczególne ograniczenia zdrowotne lub inne Uczestnika) Organizator może zaproponować Uczestnikowi zajęcia indywidulane na zimowisku, prowadzone przez instruktorów Organizatora w ramach osobnej opłaty i warunków ustalonych z Rodzicem lub Opiekunem prawnym Organizatora.
 11. W zimowisku może brać udział wyłącznie ograniczona przez Organizatora ilość Uczestników.
 12. W przypadku ilości chętnych przekraczającej liczbę miejsc, o udziale w zimowisku zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru ilości Uczestników, ze względu na ilość zgłoszeń.
 14. W przypadku niezakwalifikowania się Uczestnika na zimowisko z powodu braku miejsc, lub całkowitego braku odbycia zimowiska z powodów niezależnych od Organizatora, z wyłączeniem działania Uczestnika, cała wpłacona opłata za zimowisko podlega zwrotowi.
 15. W przypadku niezakwalifikowania się Uczestnika na zimowisko z powodu braku miejsc w wybranym przez Uczestnika terminie, Organizator może za zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego zakwalifikować Uczestnika na inny termin, wówczas wpłacona kwota podlega zarachowaniu na poczet opłaty za to zimowisko.

16 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zimowiska lub zmiany terminu, godzin zajęć lub miejsca zajęć zimowiska, z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne ( m.in. opady, wiatr brak pokrywy śnieżnej, roztopy), wyłączenie stoku z użytku ( m.in. przyczyny techniczne, brak prądu, złe warunki atmosferyczne), wprowadzenie obostrzeń uniemożliwiających udział w zimowisku przez Uczestników, przez przepisy prawa.

 1. W przypadku odwołania zajęć w danym dniu przez Organizatora, ma on prawo do wydłużenia zajęć w innych dniach zimowiska w jakich uczestniczy Uczestnik o czas, który przypadał na dzień w którym zajęcia się nie odbyły, opłata za zimowisko wówczas nie podlega zwrotowi.
 2. Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w zimowisku lub wykluczyć Uczestnika z zajęć, bez zwracania opłaty za zimowisko, po rozpoczęciu terminu zimowiska, gdy:
 3. stan zdrowia Uczestnika lub niespełnienie innych wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie nie pozwalają mu na wzięcie mu udziału w prowadzonych zajęciach, ( w przypadku nagłego zachorowania uczestnika w czasie zimowiska, Organizator zwróci opłatę w wysokości 50 % wpłaconej opłaty za każdy dzień w którym uczestnik nie wziął udziału w zajęciach, w proporcji do uczestniczenia w danych dniach przez Uczestnika),
 4. uczestnik swoim zachowaniem świadomie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia,
 5. uczestnik uporczywie nie stosuje się do instrukcji osoby prowadzącej zajęcia lub Organizatora,
 6. Uczestnik z przyczyn zależnych od siebie ( z wyjątkiem nagłej choroby ) rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach.
 7. Organizator zapewnia w ramach zimowiska zajęcia prowadzone przez instruktorów /wychowawców Szkoły Narciarskiej Akademia Gryglówka z uprawnieniami PZN i MENiS, gry i zabawy na śniegu oraz ciepły napój w przerwie między zajęciami.
 8. Oprócz ciepłego napoju w czasie trwania zajęć, Organizator zapewnia jedną przerwę w czasie trwania poszczególnych dni zimowiska, podczas której Uczestnicy mogą spożyć posiłek w lokalach należących do Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia Uczestnikom środków na zakup posiłku lub zaopatrzenia Uczestników w suchy prowiant.
 9. W czasie przerwy na posiłek Uczestnik pozostaje pod opieką instruktora lub wychowawcy i jest zobowiązany do stosowania się do zasad i warunków zimowiska.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt narciarski i odzież narciarską (buty, narty, rękawiczki, czapka, ciepła odzież i obowiązkowo kask ochronny) oraz wykupić karnet na wyciąg narciarski, na którym będą odbywały się zajęcia. Informacje o rodzajach i cenach karnetów znajdują się stronie www.zieleniec.pl.
 11. Dla Uczestników biorących udział w zimowisku w ilości pięciu dni Organizator zapewnia zniżkę w wysokości 20 % na sprzęt narciarski wypożyczony w wyznaczonym przez Organizatora punkcie wypożyczalni Akademii Gryglówka.
 12. W przypadku braku kompletnego, sprawnego technicznie sprzętu: narty, kask ochronny, odpowiedni strój, Uczestnik zimowiska nie zostanie dopuszczony do zajęć. Oceny wyposażenia uczestnika dokonuje Organizator lub instruktor/wychowawca, w tej sytuacji za rozpoczęty dzień zimowiska wówczas nie przysługuje zwrot opłaty.
 13. Do momentu kiedy Uczestnik nie będzie zaopatrzony w kompletny, sprawny technicznie sprzęt narciarski i odpowiedni strój, opłata za zimowisko jest pobierana przez Organizatora za każdy dzień przerwy.
 14. Wymogiem uczestnictwa w zajęciach jest używanie przez Uczestników kasków w czasie trwania zajęć.
 15. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do:
 16. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na stoku narciarskim, przepisów obowiązujących we wszystkich obiektach w których przebywa Uczestnik w czasie zimowiska ( bar, restauracja, pomieszczenia sanitarne),
 17. do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów, wychowawców oraz Organizatora,
 18. kulturalnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania podczas zajęć oraz spożywania posiłków,
 19. przestrzegania bezwzględnego zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy instruktora lub wychowawcy,
 20. brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie zimowiska,
 21. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
 22. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 23. w razie zauważenia sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników, poinformowania o tym instruktora, wychowawcy lub Organizatora.
 24. Naruszenie Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przez Uczestnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w zimowisku, bez możliwości zwrotu opłaty za zimowisko przez Organizatora.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestnika przedmioty utracone lub pozostawione w miejscu organizacji zimowiska lub siedzibie Organizatora.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Uczestnika karnetu.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę , zniszczenie lub awarię sprzętu narciarskiego należącego do Uczestnika.
 28. Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą całkowitą odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu narciarskiego wypożyczonego w punkcie wypożyczalni Akademia Gryglówka.
 29. Osoba prowadząca zajęcia zorganizowane na zimowisku ( instruktor, wychowawca) sprawuje opiekę nad Uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć warsztatowych podczas zimowiska.( w terminach i godzinach trwania zimowiska).
 30. Rodzicie lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odprowadzenia i odebrania Uczestnika z zimowiska w dokładnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia zimowiska. Poza ustalonymi przez Organizatora godzinami zajęć zimowiska Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Uczestników zimowiska.

35.Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za Uczestników przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, iż narciarstwo jest sportem wymagającym sprawności fizycznej, obarczonym z ryzykiem typowym dla tego typu sportów, oraz przyjmują do wiadomości, iż podczas prowadzenia zajęć w czasie zimowiska, mogą zdarzyć się kontuzje i nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Uczestników, które nastąpią bez winy osób prowadzących warsztaty lub osób działających z ramienia Organizatora, w szczególności z winy samych Uczestników lub osób trzecich korzystających ze stoków narciarskich.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Rodziców lub Opiekunów prawnych podanych przy zapisie i dołączonych do niego oświadczeniach jest Win Sport Kinga Grygiel, z siedzibą Zieleniec 67.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o organizację zimowiska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dane dziecka (uczestnika) na podstawie udzielonej zgody w celach związanych z przeprowadzeniem zimowiska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w zimowisku. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w zimowisku.
 6. Po zakończeniu zimowiska ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania zimowiska, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody.
 8. Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę w oświadczeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe uczestnika, w tym jego wizerunek, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora oraz materiałach filmowych Organizatora. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
 9. Dane osobowe Rodziców lub Opiekunów Prawnych oraz dane Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji zimowiska, m.in. wspomagającym organizację zimowiska oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi hostingu i IT, usługi prawne, w zakresie i w celu podanym w pkt. 39 i 41 niniejszego regulaminu.
 10. Przekazujący dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora:
 11. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 12. usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
 13. przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 15. Przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie https://akademiagryglowka.pl/ i w siedzibie Organizatora.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania go na stronie internetowej https: https://akademiagryglowka.pl i w siedzibie Organizatora oraz przekazania informacji o zmianach Uczestnikom.

Zieleniec 07 grudnia 2022 r.