Regulamin wypożyczalni

 1. Klientem wypożyczalni („Wypożyczającym”) może zostać każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje niniejszy regulamin
 2. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem i zezwoli na spisanie z niego danych osobowych (tj. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu) lub wpłaci kaucję zwrotną ustaloną przez wypożyczalnię, a następnie pokwituje wypożyczenie tegoż sprzętu.
 3. Sprzęt wypożyczyć może klient pełnoletni , który okaże aktualny dowód tożsamości( dowód,paszport) Dane z dowodu zostaną pobrane przez system komputerowy za pomocą skanera. Jeśli klient nie wyraża zgody na okazanie dowodu może wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt ustaloną przez wypożyczalnie.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania wybrać formę zabezpieczenia (spisanie danych osobowych z dokumentu tożsamości lub wpłata kaucji zwrotnej).
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibach wypożyczalni w godzinach pracy każdej z nich .
 6. Oddanie sprzętu wino się odbyć w punkcie w którym sprzęt został wypożyczony Jeśli jednak klient chce zostać na nocną jazdę a punkt w którym klient nabył sprzęt zostaje szybciej zamknięta może do godziny 21 oddać sprzęt do wypożyczalni która jest czynna do 21. (pracownik wypożyczalni nie pozostaje dłużej niż 21:15) oddając sprzęt po 21 należy się liczyć z dodatkową opłatą
 7. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień kończący się o godzinie 21.00.
 8. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić najpóźniej ostatniego dnia, za który wypożyczenie sprzętu jest opłacone do godz. 21.00.
 9. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 10. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Wypożyczający, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do jej zatrzymania.
 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są godziny otwarcia danej wypożyczalni. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 13. Wypożyczający sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz kompletność.
 14. Klient wypożyczając sprzęt, potwierdza, że jest on pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 15. Wypożyczający oświadcza, iż będzie użytkował sprzęt tylko na trasach do tego przeznaczonych (dopuszczonych do użytku)
 16. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim go otrzymał.
 17. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz że będzie wykorzystywał go na swoją odpowiedzialność.
 18. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 19. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę, lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 20. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 21. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu, lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego wartości.
 22. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 23. Obiekt jest monitorowany.
 24. Wypożyczalnia nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wypożyczalni.

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKO – SNOWBOARDOWEJ

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Lekcja trwa 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut ). Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły lub we wcześniej ustalonym miejscu.
 3. Przy rezerwacji lekcji pobierany jest zadatek wysokości 50% wartości lekcji. W przypadku rezygnacji z lekcji z przyczyn kursanta, zadatek nie jest zwracany.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów, opłata za pakiet pobierana jest z góry.
 5. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 6. Zajęcia lekcyjne sa prowadzone na naszych wyciągach : kaja,śnieżka,irenka, Kolej linowa Gryglówka.
 7. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji.
 8. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu.
 9. W przypadku przerwania zajęć z winy kursanta opłata za zajęcia nie zostaje zwracana.
 10. Promocje i pakiety nie sumują się.
 11. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 12. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
 13. Kursant zobowiązany jest pojawić się w miejscu wcześniej ustalonym minimum. 15 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć. Jego obowiązkiem jest być przygotowanym do szkolenia tj. posiadać dobrany do swojego wieku, wzrostu i poziomu zaawansowania sprzęt narciarski/snowboardowy.
 14. Zgodnie z ustawą z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, dzieci i młodzież do lat 16 mają obowiązek jazdy na nartach oraz snowboardzie w kasku ochronnym.
 15. Szkoła nie opowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 17. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 18. Kursant powinien posiada ubezpieczenie NW . Szkoła nie odpowiada za kontuzje powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 19. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia zajęci w przypadku gdy kursant jest pod wpływam alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy w jakikolwiek inny sposób zagraża bezpieczeństwu na stoku
 20. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.